บุคลากร

ผู้บริหารศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร

International Cooperation / Mobility / Scholarship

หน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา

Global Competency / International Visibility / Database

หน่วยพัฒนาความเป็นสากล

General Administration

หน่วยบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร

PSU Connext

PSU Broadcasting

Media Production

General Management