นางสาวจีรนันท์ นิลวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Tel : 0-7428-2254

E-mail : jeeranan.n@psu.ac.th

สังกัด : ฝ่ายกิจการนานาชาติ

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร