Our Brands

เป็นการผนึกกำลังความสามารถด้านการต่างประเทศและด้านการสื่อสาร พร้อมกับการยกระดับสถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ FM 88.0 MHz เพื่อยกระดับความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยเผยแพร่ผ่านทุกช่องทาง ทั้งสื่อมวลชน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แบรนด์สำหรับงานด้านวิเทศสัมพันธ์เพื่อการดำเนินการกิจกรรม การสร้างความสัมพันธ์ และการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

CCO

แบรนด์สำหรับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่เนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์จากงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างทัศนคติและการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยโดยผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ทั่วไปสู่ภายนอกผ่านระบบวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88 MHz รวมทั้งทำหน้าที่ในการให้บริการผลิตสื่อต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย