นางสาวภานิชา ปณัยเวธน์

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

Tel : 0-7428-2288 #109

E-mail : panaiweth.p@gmail.com

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร