นางสาวณิฎาณัฏฐ์ สุวรรณมาลา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

Tel : 0-7428-2254

E-mail : chusana.s@psu.ac.th

สังกัด : ฝ่ายกิจการนานาชาติ

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร