รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ 

Tel : 0-7428-2253

E-mail : Janya.cha@psu.ac.th 

สังกัด : งานวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร