นายธีรภัทร อรุณรัตน์

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

Tel : 074282288 #108 

E-mail : teerapat.a@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร