นายภูร์ สุวรรณคง

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

Tel : 0-7428-2026

E-mail : pooh.s@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร