นางสาวโสรยา ใบหา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข่าวสารมหาวิทยาลัย

Tel : 0-7428-2022

E-mail : soraya.b@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร