นางสาวธรรศสมน สงคราม

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

Tel : 0-7428-2251

E-mailnaruemon.so@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร 

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร