นางสาวธนาภรณ์ ปุราวัฒนากุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel : 0-7428-2256

E-mail : thanaporn.pu@psu.ac.th

สังกัด : ฝ่ายกิจการนานาชาติ

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร