นางสาวธนาภรณ์ ปุราวัฒนากุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel : 0-7428-2288 #103

E-mail : thanaporn.pu@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร