นางสาวจุฑาพัฒน์ ปรียานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

Tel : 0-7428-2253

E-mail : jutaphat.p@psu.ac.th

สังกัด : ฝ่ายกิจการนานาชาติ

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร