นายอนันต์ ราชมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel : 0-7428-2022

E-mail : anan.r@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร