นายฉันทวัฒน์ แซ่หลี

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel0-7428-2288 #107

E-mail : louislee67@gmail.com 

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร 

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร