นายภานุเทพ ปานหมี

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel : 0-7428-2288 #106

E-mail

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร