นายภรินทร หมัดศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Tel : 0-7428-2251

E-mail : parintorn.m@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร