ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Tel0-7428-2815 

E-mail : thakerng.w@psu.ac.th

สังกัดงาน :  งานสื่อสารองค์กร​

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร