นายปรัชญา พฤกษวาล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel :  0-7428-2288 #102

E-mailprachaya.p@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร