นางสาวเนตรนภา สุทธิวิภากร

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

Tel : 0-7428-2250

E-mail : netnapa.s@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร