นางสาวโชติมา เขียวแต้ม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Tel : 0-7428-2288 #104

E-mailchotima.k@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร