นางสาวจิรฐา บุญญะยูวะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Tel : 0-7428-2968

E-mail : jiratha.b@psu.ac.th

สังกัด : ฝ่ายกิจการนานาชาติ

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร