นางสาวมยุรีย์ ศรีประพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Tel0-7428-2288 #114

E-mail : sreprapan@hotmail.com, mayuree.sr@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร