นายโกเมศ นุกูลกาญจนสาคร

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

Tel : 0-7428-2257

E-mail :komate.n@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร