นายบัญชร วิเชียรศรี

นายบัญชร วิเชียรศรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Tel : 0-7428-2288 #116

E-mail : bunchon.w@psu.ac.th, man.panjara@gmail.com

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร 

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร