นางสาวจุฑาภรณ์ เยาวนานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Tel : 0-7428-2257

E-mail : jutaporn.y@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร