นางสาวปิ่นชนก โขมพัฒน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

Tel : 0-7428-2255

E-mail : pinchanok.k@psu.ac.th

สังกัด : ฝ่ายกิจการนานาชาติ

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร