นางสาวสุชาวดี สินธุ์จำปาศักดิ์

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

Tel : 0-7428-2250

E-mail :suchawadi.s@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร