MRS.ANA MARIA PAVEL

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

Tel : 0-7428-2256

E-mail : ana.p@psu.ac.th

สังกัด : ฝ่ายกิจการนานาชาติ

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร