นายประเสริฐศักดิ์ แว่นศิลา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Tel : 0-7428-2256

E-mailprasertsak.w@psu.ac.th

สังกัด : ฝ่ายกิจการนานาชาติ

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร