นายภีรพัฒน์ เกิดทิพย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel : –

E-mail : –

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร