แบรนด์สำหรับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างทัศนคติและการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

รวมทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยโดยผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์

psu.ac.th

Facebook.com/psuconnext

Youtube/psuconnext

instagram.com/psuconnext
Twitter.com/psuconnext

Line@ psuconnext