นางซัลมา โกสุมพันธ์

ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร

Tel : 0-7428-2825

E-mail : salma.k@psu.ac.th 

สังกัด : ฝ่ายกิจการนานาชาติ

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร