นางสาวทิภาพร สมบูรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel : 0-7428-2255

E-mail : tipaporn.s@psu.ac.th

สังกัด : ฝ่ายกิจการนานาชาติ

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร