นางอภิญญา บุญญะยูวะ

ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร

Tel : 0-7428-2026

E-mail : apinya.b@psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร