นายปิยพัชร โกมล

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

Tel : 0 7428 2288 #105

E-mail : piyapat.k@email.psu.ac.th

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร