อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ

Tel 0-7428-2968

E-mailsuphitcha.ek@psu.ac.th

สังกัดงาน :  งานวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร