นายวัชรพงศ์ ศรีทา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่

Tel

E-mail

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร