นายประเสริฐ ทองศิริ

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

Tel : 0-7428-2288#113

E-mail : –

สังกัด : งานสื่อสารองค์กร 

หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร